Právní formy souhlasu jsou tři: 

    • konkludentní souhlas, (mlčky udělený, příkladem je, pacient usednutím do křesla a otevřením úst udílí konkludentní souhlas k zubnímu ošetření)
    • ústní souhlas,
    • písemný souhlas.

Zdravotní služby jsou pacientům poskytovány pouze s jejich svobodným a informovaným souhlasem. Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb poskytovatel tj. DENTONIA s.r.o.. V takovém případě je pacient informován v rozsahu písemného informovaného souhlasu s využitím formulářů u níže uvedených zdravotních služeb. 

    1. Extrakce zubu
    2. Ošetření nezletilého pacienta

Jde-li o nezletilého pacienta, vyžaduje se souhlas obou rodičů k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav tohoto pacienta, nebo kvalitu jeho života, v ostatních případech postačí souhlas alespoň jednoho z rodičů.

Nelze-li u nezletilého pacienta získat souhlas s potřebnými zdravotními službami, poskytovatel oznámí tuto skutečnost do 24. hodin soudu, za účelem ustanovení opatrovníka. Jde-li o zdravotní služby, které jsou nezbytné k záchraně života nebo zdraví nezletilého pacienta a odpírají-li rodiče nebo jeden z nich, nebo jiný zákonný zástupce souhlas, rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb ošetřující lékař, nebo jiný zdravotnický pracovník určený poskytovatelem zdravotních služeb

U zdravotních služeb níže uvedených, se podává informace pouze ústně a pacienti potvrdí svůj souhlas nebo nesouhlas. Prohlášení o nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb musí být součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Stomatologie:
    1. Anestezie injekční–lokální,  okrsková
    2. Endodontické ošetření
    3. RTG

V Plzni 03.05.2021

DENTONIA s.r.o. , IČZ: 44028 500
Obor a forma zdravotní péče: zubní lékařství – ambulantní peče
Adresa místa poskytování zdravotních služeb: Plzeň, Na Chmelnicích 1691/67, PSČ 323 00